eldígoras

concursos y premios

Visita el nuevo Eldígoras dedicado a los certámenes, concursos y premios literarios

Sección que irá creciendo durante los próximos días con la actualización de antiguas secciones y nuevos contenidos: http://www.eldigoras.com/txp/

Escudo del Ayuntamiento de OnilIX Biennal de Novel•la
"Vila d'Onil"

BASES
QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA
DEL IX PREMI BIENNAL DE NOVEL·LA EN VALENCIÀ
"VILA D'ONIL" 2007

El M.I. Ajuntament d'Onil, amb l'objectiu de promoure i incentivar la producció literària en l'àmbit de la novel·la, convoca la IX Biennal de Novel·la "Vila d'Onil".

1- REQUISITS DELS ASPIRANTS:

Podran optar al Premi tots els escriptors majors de 18 anys, qualsevol que siga la seua nacionalitat.

2- PREMI:

Serà de 7.500 € , als quals ha de practicar-se la preceptiva retenció sobre l'I.R.P.F.

3- REQUISITS DE LES OBRES:

Les novel·les tindran una extensió mínima de 100 fulls i un màxim de 300. Hauran de ser grandària DIN A4, i mecanografiats a doble espai per una sola cara que continga al menys 30 línies. Les obres han d'estar escrites en valencià, hauran de ser originals, inèdites i no premiades anteriorment en cap altre concurs. Tampoc podran estar pendents de lliurament en qualsevol altre premi en la data en que finalitze el termini de presentació, ni podran ser presentades a altre certamen abans de la decisió del jurat.

4- TEMÀTICA

Lliure.

5- NÚMERO D'OBRES :

Només s'admetran obres signades per un únic autor. Cada autor podrà presentar un màxim de dues obres en la present convocatòria.

6- PRESENTACIÓ DE LES OBRES:

Hauran d'enviar-se tres originals impresos. Cada original anirà signat amb el mateix pseudònim, acompanyats d'una plica (sobre tancat). En l'exterior del sobre s'indicarà el títol de l'obra i el pseudònim. En l'interior del sobre, hi constaran les següents dades de l'autor: Nom, Cognoms, Adreça, Població, Fotocòpia del DNI, Telèfon de contacte, i si s'escau, correu electrònic. A més, les obres es presentaran en suport informàtic. Seran vàlids disquets o CD. Les obres hauran d'estar escrites emprant únicament els programes Office Word 97 o superior o bé Adobe Reader 6.0. o superior.

7- TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ D'OBRES:

Els originals s'enviaran per Correu, Agència o Missatgeria a la següent adreça

Biblioteca Pública Municipal
Av. Constitució 21
03430 ONIL (Alacant)

S'haurà d'indicar clarament en el sobre "IX Biennal de Novel·la Vila d'Onil".

La data final per a la presentació d'obres conclurà el 27 de setembre de 2007. No s'acceptarà cap obra enviada fora del termini establert. L'enviament d'obres per agència, correu, o qualsevol altra que no siga presencial per part de l'autor o persona en qui delegue, anirà a càrrec del propi autor, quedant exclòs l'Ajuntament d'Onil de qualsevol responsabilitat per pèrdua o deterioració de les mateixes en aquest procés.

La informació sobre la convocatòria podrà sol·licitar-se a la biblioteca pública municipal (M.I. Ajuntament d'Onil, telèfon 966544745 ext. 44), o al correu electrònic

bienal@ayto-onil.com

8- PROPIETAT DE L'OBRA PREMIADA:

La Regidoria de Cultura del M.I. Ajuntament d'Onil, es reserva dos anys per a gestionar la publicació i distribució de la novel·la guanyadora baix segell editorial. Durant aquests dos anys, si l'autor decidís publicar l'obra en altra editorial, haurà d'informar a l'Ajuntament, fent constar el nom del premi, i lliurarà 50 exemplars del'obra editada al M.I. Ajuntament d'Onil.Passats aquests dos anys, els drets de l'obra passaran a l'autor.

9- LLIURAMENT DEL PREMI:

L'autor guanyador haurà de personar-se en l'acte de lliurament de premis que tindrà lloc el dia 28 de novembre al Centre Cultural d'Onil, durant el transcurs dels actes a celebrar amb motiu de les Festes en honor al "Nostre Senyor Robat", o la data que el M.I. Ajuntament d'Onil estime oportú, sempre i quan es complisquen els terminis previstos en les presents bases, prèvia notificació als interessats.

10- JURAT:

Estarà integrat per persones del món de la cultura, nomenades per a aquest efecte per laJunta de Govern Local. Correspondrà la presidència del Jurat al Regidor de Cultura opersona en qui delegue. El veredicte del jurat serà inapel·lable. Només s'obrirà la plica que haja sigut premiada.

11- RETIRADA D'OBRES NO PREMIADES:

Els originals i les seues còpies podran ser reclamades pels seus autors en un termini de 30 dies naturals des del lliurament del premi. Una volta transcorregut l'esmentat període, seran destruïdes sense que hi puga haver reclamació alguna en aquest sentit. La devolució d'obres per agència, correu, o qualsevol altra que no siga presencial per part de l'autor o persona en qui delegue, anirà a càrrec del propi autor, quedant exclòs l'Ajuntament d'Onil de qualsevol responsabilitat per pèrdua o deterioració de les mateixes en aquest procés.

12- ACATAMENT DE LES BASES:

La participació en el concurs implica l'acatament de totes les bases d'aquesta convocatòria.

 

M.I. Ajuntament d'Onil
Plaça Major, 1 - 03430 ONIL (Alacant)
Tel (96) 654 47 45 -Fax (96) 556 41 31

Responsabilidad

Eldígoras recomienda consultar las bases oficiales de cada premio.
Eldígoras no asume ninguna responsabilidad derivada de los datos publicados, que se ofrecen como un servicio más del portal, sin otro interés que el de apoyar toda actividad cultural. Siempre que es posible se ofrecen datos para el acceso a las convocatorias originales.

eldígoras.com - regreso a la página principal
eldígoras.com  |  Sobre Eldígoras  |  Mapa del sitio  |  Accesibilidad  |  Política de privacidad  |  Aviso Legal  |  Contacto  |  © 2001 Fco. Javier Cubero  |  principio de la página

 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .